Back

حقوق بشر - حقوق. حقوق بشر و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد بودند ذاتی و. اگر چه به صرف انسان بودن از آن بهره مند است. این تعریف ساده عواقب و. بازتاب اجتماعی ..حقوق بشر
                                     

حقوق بشر

حقوق بشر و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد بودند ذاتی و. اگر چه به صرف انسان بودن از آن بهره مند است.

این تعریف ساده عواقب و. بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد.

ویژگی های حقوق بشر: مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق از ویژگی های این در حال است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به مواردی همچون

 • برابری. (Parity)
 • تبعیضناپذیری.
 • نه سلب بودن. (Not a disclaimer of being)
 • جهانشمولی. (Universality)

و همچنین انتقالناپذیری ، تفکیکناپذیری ، برابریطلبی و بههمپیوستگی و لحظه ها از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس نباید از این حقوق محروم ، در ضمن همه مردم بدون در نظر گرفتن عواملی مانند نژاد و ملیت و جنسیت و مذهب و گرایش جنسی و رنگ و زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر هستند و هیچ تمایز ، ترجیح داده شده., محدودیت ها و محرومیت در برخورداری از این حقوق لازم نیست که این حقوق نقض قابل توجهی نیست.

این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی زمینه ، است. کارشناسان و فعالان حقوق بشر در فعالیت های بین المللی و حقوق بین المللی ، نهادهای جهانی و منطقه ای ، سیاست های دولت و در فعالیت های سازمان های غیر دولتی و. اساس و پایه و اساس سیاست های عمومی و اختصاصی در این زمینه می باشد. در واقع می توان گفت که اگر جامعه بین المللی در یک فضای صلح و یک زبان مشترک اخلاقی گفت گو و بحث در آنها را. زبان مشترک جهانی. در واقع حقوق بشر نامیده می شود. اما هنوز هم امروزه متخصصان بر حقوق بشر است. نظریههایشان در این مورد با شک و تردید بیان آنها بحث آنها بیشتر در زمینه محتوا و ماهیت و نحوه توجیه حقوق بشر است. در واقع سوال این است که دوباره در واقع معنای خود را حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در سخنان فلاسفه همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود و پس از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافته و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان ، مفهوم حقوق بشر به حدی است که امروز وجود ندارد. بلکه در جوامع باستان بودند مجموعهای مشترک از وظایف این بود که این مفاهیم از جمله عدالت و مشروعیت سیاسی, شکوفایی انسان است که به دنبال دستیابی به کرامت انسانی است به دست آورد و یا خوب بودن و. صرف نظر از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود دارد. مفهوم مدرن حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون از اخلاق یهودی–مسیحی گسترده تر شد و مفهوم آن را تغییر است. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی., این نظریه که در آن قانونگذار به طوری عینی و منطقی محدود است. با توجه به این مدرسه., منطق انسانی و مبانی قانون طبیعت الهام گرفته شده است و از طریق قانون طبیعت ضمانت اجرایی و به ارمغان می آورد در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطی در نظر گرفته شده است که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک فرانسیس هاچسون و. ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن می یابد و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر و توجه بیشتر جامعه بین المللی را به خود جلب کرد ؛ لذا بر این اساس تئوری مدرن حقوق بشر است. در طول نیمه دوم قرن بیستم است. پدید آمده است. و در این دوره فعالیت های اجتماعی و گفتمانهای سیاسی در راس دستور کار بسیاری از کشورها در سراسر جهان است. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

پس از به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقالناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان.

و با توجه به ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر:

همه انسان ها آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابر هستند. به آنها از موهبت عقل و وجدان عطا شده است و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری دارند.

                                     

1. تاریخچه مفهوم حقوق بشر. (The history of the concept of human rights)

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ, که به عنوان "اولین منشور حقوق بشر در جهان شناخته شده است در پایههای شهر بابل قرار داده شدهبود و در حال حاضر در موزه بریتانیا است که.

با شکل گیری سازمان ملل متحد, این سازمان نقش مهمی در زمینه حقوق بشر بین المللی ایفاء جهان است. توسعه ملل متحد و نهادهای حقوقی و زیرمجموعهها., سخنان بشردوستانه بین المللی توسعه در شمال امریکا است.

                                     

2. فلسفه حقوق بشر

فلسفه حقوق بشر به بررسی اصول اساسی مفهوم حقوق بشر) و محتوای آن را به نقد و بررسی آن است. رویکردهای نظری مختلف وجود دارد که قصد آن را توضیح می دهد دلیل و چگونه برای تبدیل حقوق بشر به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از اولین فلسفههای غرب در مورد حقوق بشر است. مطمئن شوید که اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی و یا مذهبی نشات شهرستان. دیگر نظریه در این زمینه بر این است که حقوق بشر, رفتار اخلاقی را تعیین می کند و اخلاق اجتماعی انسان مراحل تکامل بیولوژیکی و توسعه اجتماعی از نظریه دیوید هیوم. حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی تنظیم قوانین است. همانطور که در نظریه جامعه شناختی قانون کار ماکس وبر ، در توصیف این شهر است. نظریه های دیگر در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول آنها. در ازای امنیت و مزایای اقتصادی است که آنها مانند نظریه راولز. دو نظریه معاصر دیگر وجود دارد تئوری علاقه تئوری و تلاش نامیده می شود. نظریه مزایای استدلال می کند که تابع اصلی از حقوق بشر حفاظت و ارتقای منافع انسان, در حالی که این نظریه از تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی و حقوق بشر و اعتبار میبخشد.

                                     

3. طبقه بندی حقوق بشر. (Classification of human rights)

حقوق بشر را می توان در گونه های مختلف طبقه بندی و طبقه بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین المللی., راه طبقه بندی است که از حقوق بشر به حقوق مدنی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی و. موجود در مواد بیست و یک تا سی و اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی حقوق مدنی میباشد. حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موجود در مواد ۲۲ تا ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. ICESCR

                                     

3.1. طبقه بندی حقوق بشر. تفکیکناپذیری

اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکناپذیر است که کلیت آن باید محترم شمرده شود و مورد اجرا قرار گیرد و در هر دو بخش اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا, از آنجا که حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد شد که همه بخش های آن را مورد احترام هستند.

                                     

3.2. طبقه بندی حقوق بشر. دسته. (Tags)

مدافعان این نظریه نه تفکیک بودن حقوق بشر بر این باورند که حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی اساسا تفاوت دارند و در نتیجه نیاز به روش ها و رویکردهای کاملا متفاوت در پرداختن به این موضوع هستند; و از جمله ویژگی های حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شامل:

 • پوزیتیو حقوق اثبات بودن ، این بدان معنی است که نیاز به تصویب از سوی دولت است و باید از مجرای قانونی وارد جامعه هستند. در حالی که حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره مند شوند و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری از نیاز به تصویب ندارد.
 • این حقوق در حال مبهم و غیر ممکن است برای اندازه گیری اما از نظر کمیت هستند و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید مقدار بیشتری ارائه سخت و غیر ممکن است در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد.
 • این حقوق غیر ممکن است برای داوری هستند چرا که در صورت ارائه یا نقض آن را نمی توان از طریق دادگاه و قاضی است.
 • نیاز به برنامه ریزی و پیشبرد مرحله و در یک زمان قابل توجهی برای اجرای نیاز دارید.
 • اجماع شکست ناپذیر ، زیرا آنها اتحادیه در مورد چگونه قانونی این باید به عنوان ارائه وجود ندارد.
 • آرمان گرایانه است و در مقابل از حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
 • این حقوق سوسیالیستی هستند و متضاد حقوق سرمایهداری هستند.
 • محدودیت منابع داشتن و. به این معنی که حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین یک منبع برمیخورد.

نیز از ویژگی های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

 • فوری هستند و نیاز به برنامه ریزی نه به این معنی که بلافاصله پس از آن دولت تصمیم می گیرد آن را می تواند ارائه دهد.
 • کاپیتالیست حقوق سرمایهداری هستند.
 • دقیق هستند چرا که به راحتی می توان آنها را در نظر گرفته و اندازه گیری خواهد شد.
 • غیر سوداگرانه و غیر سیاسی است.
 • قابل اجرا و داوری طرح در دادگاه به قاضی آنها را.
 • منفی حقوق غیر اثبات, که بدان معنی است که نیازی نیست که دولت به وضعیت حقوقی و صرفا نیاز به حفاظت از حقوق پرداخت که نقض نگردند.
 • حقوق قانونی واقعی و آرمان های واقعی آنها نیست.
 • هزینه بردار است و نه نیاز به منابع مالی ندارد.

اولیویا بال و پل Grady بر این باورند که به راحتی می توان برای هر دو شاخه از طبقه بندی های بالا برخی از نمونه هایی ارائه می کند که در طبقه بندی فوق نمیگنجند. برای مثال به خصوص در مناطقی مانند كاربردي داوری از زمان. پوزیتیو بودن محدودیت های منابع و مبهم بودن.                                     

3.3. طبقه بندی حقوق بشر. سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی است که توسط کارل واساک ، ارائه شده است و. حقوق بشر را به سه نسل تقسیم: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی که شامل حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق برای امرار معاش است. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی است که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را پوشش می دهد. بدون در نظر گرفتن طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث اول است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیرقابل تفکیک بودن قرار داده شده بود به طور ضمنی می گوید که برخی از حقوق قابل توجهی می تواند مستقل و بدون در نظر گرفتن بقیه آنها وجود دارد. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می کند:

اگر هر یک از شاخص های حقوق بشر ضروری و مهم در نظر گرفته شود از آنجا که در هیچ یک از آنها نباید نادیده گرفته شده اند قرار گیرد و این مسئله بسیار مهم است.

او و دیگران معتقد به رعایت احتیاط در اولویت حقوق عبارتند از:

هر اولویت بندی نباید منجر به نادیده گرفتن دیگر موارد نقض آشکار حقوق بود.

اولویت بندی در صورت لزوم باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصول عدم تبعیض و برابری و مشارکت است.

برخی از حقوق بشر حقوقی و نه تفویض هستند. عبارت و نه تفویض به این معنا که حقوق اساسی و مسلم طبیعت انسان هستند.                                     

4. حفاظت از محیط زیست بین المللی. (The protection of the Environment International)

پس از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داده است نگرانی برای حمایت اجتماعی و قانونی از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پایه ای افزایش یافته بود. بنیاد سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد اساس و پایه و اساس یک سیستم کامل و جامع از قوانین بین المللی و تلاش در زمینه حمایت از حقوق بشر. از آن زمان به بعد. حقوق بشر بین المللی تنظیم شده است به پیوست از قرادادها ، عهدنامهها و سازمانها و موسسات رهبر سیاسی بود.

                                     

4.1. حفاظت از محیط زیست بین المللی. منشور سازمان ملل متحد. (The Charter of the United Nations)

مفاد منشور ملل متحد و اساسا برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین المللی است. در مقدمه لازم است به پایبندی به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش انسان و حقوق برابر مرد و زن ذکر شده در این شهر است. مطابق با مورد سوم از ماده یک منشور بر ضرورت همکاری بین المللی در زمینه حل مشکلات بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از دین و نژاد و جنس و زبان و مذهب تأکید شهر. ماده ۵۵ منشور توضیح می دهد:

با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای اطمینان از روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملل سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد که سطح بالایی از زندگی ارائه کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی; ب - حل بین المللی, اقتصادی, اجتماعی, بهداشت و مسائل مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزشی است. ج) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض با توجه به نژاد و جنس و زبان يا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش منشور از اهمیت قابل توجهی است و نه مطابق با آن است. همه اعضا متعهد هستند برای اهداف ذکر شده در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا جمعی هستند. رعایت و اجرای این مقررات برای طرفین به این معنی که خود را سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، منابع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور متشکل از حقوق قانونی روش ویژه ای برای اجرای این حقوق و حمایت از اجرای آن نیست به دیگر سخن اجرای قوانین خاص آن وجود ندارد اما از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاهش می یابد. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می توان در اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد و پیش بینی و منشور سازمان ملل متحد به نقطه شروع به گسترش طیف وسیعی از اعلامیهها ، عهدنامهها., پیاده سازی و دولت سازی ارگان های سازمان ملل متحد کمیته ها و گزارش های خود را به حفاظت از حقوق بشر محسوب شود. حقوقی که در منشور ملل متحد از آنها حمایت از حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.

                                     

4.2. حفاظت از محیط زیست بین المللی. اعلامیه جهانی حقوق بشر. (Universal Declaration of human rights)

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ ، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامههایی غیر اجباری و فاقد ضمانت اجرا بود اما در حال حاضر پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین المللی تا حدودی قوانین آن را اجباری ساختهاست. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می خواهد به توسعه و گسترش حقوق بشر, حقوق مدنی, اقتصادی و اجتماعی و تلاش و از او قدردانی است که این حقوق بخشی از پایه و اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان است. اعلامیه بین المللی تلاش برای ایجاد شدند و حقوقی به منظور محدود کردن دولت گام سیستم و جدید وجود که در آنها شهروندان و دولت متقابلا در قبال هر دو حق و وظیفه دارند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان است.

از منشور سازمان ملل متحد خواستار ایجاد کمیسیون حقوق بشر. النور روزولت ، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری این کمیسیون در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت فروتن و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفتهاست. او یکی از بسیاری از صاحب نظران به عنوان زن تاثیر گذار قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد شما مانند منشوری حقوق می شود و همچنین نحوه اجرای آن با هم موافق نیستند. این کمیسیون اقدام به ایجاد یک چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت بود. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا و رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد اگر چه به طور رسمی عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود, اما او تهیه کننده این اسناد پایه و چهار صد و هشت صفحه و اولین پیش نویس اعلامیه به کمیته تهیه پیش نویس امپراتوری. او در طول بحث نیز نقش میانجی با ارزش بین فلسفههای مختلف بازی هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه که مسئول بسیاری از تحقیقات ملی و چگونه به ساختار اسناد, آنچه در اعلامیه حقوق بشر اغلب تفسیری است از اصول اولیهای که او ذکر شد. سندی که طول می کشد آن نوشته شده بود شامل اصول اساسی کرامت و آزادی و برابری و برادری در دو مقاله اول بود. که این حقوق را به مردم جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با جوامع مانند حقوق مالکیت معنوی, حقوق عمومی و حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در نهایت سه مقاله از گذشته در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینه محدودیت وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و در اعلامیه اصول حقوق بشر آنها به ارمغان آورد که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. سال ۱۹۴۸ منعکس شهر:

چون بایستهاست به انسان به عنوان آخرین راه حل. ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری به حفاظت از حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه طول می کشد استاد حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس. زندگی خود را وقف دفاع از حقوق زنان و کودکان شده بود قرار است در دهه ۱۹۲۰ خود را پدر یتیمان فرانسه و خواندن آنها. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل برای تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت کرده است. بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و پژوهش است که خانواده ها از کارشناسان بین المللی حقوق بشر از جمله نمایندگان از همه قاره ها و همه ادیان بزرگ و مشورت با رهبران مانند مهاتما گاندی, طراحی و نوشته شده است. و شامل عناوینی مانند حقوق مدنی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و استقلال است. در این کمیته با این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیکناپذیر است و همه انواع آن به حدی به یکدیگر مرتبط هستند ذکر شده است. این اصل توسط هر یک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. این اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی ، چکسلواکی و لهستان و عربستان سعودی, جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی, اتحاد آفریقای جنوبی و شوروی و. یوگسلاوی اما بعدها این موضوع مهم چالش شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شعبه تقسیم شد به شرح زیر است:

 • میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی هر دو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی شروع می شود. بحث این است که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
 • میثاق حقوق مدنی وسیاسی.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق مدنی و سیاسی بود اما بعدها شاخه های حقوق اقتصادی, اجتماعی, همچنین پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر آن شاخه از پایه های اساسی حقوق بشر اشکال و. موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر به این شهر است. بحث بر سر این موضوع بود که حقوق اجتماعی و اقتصادی حقوقی آرمان گرایانه به عنوان تعریف از حقوق بشر و حقوقی که قانون اساسی هستند که مردم را به صرف انسان بودن از آن بهره مند خواهد شد درگیری و سطح حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارد که. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی ایدئولوژی و یا تئوری های اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط میگردد. در حالی که به عکس آن حقوق اساسی بشر ، کاملا منطبق با طبیعت انسان و توانایی های جسمی و روانی. همچنین دیگر بحث در این است که حقوق اقتصادی ، متناسب با موقعیت افراد اجباری و لازم است و نیز در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد و هر کس در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی حقوق اقتصادی و اجتماعی با ابزار مورد نیاز برای دولت از حقوق مدنی و سیاسی کاملا متفاوت است.

این بحث و تمایل برای اطلاعات بیشتر به ثبت نام, تحویل, حقوق بشر, قوانین منجر به ایجاد دو پیمان بود. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید تمام حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هر دو میثاق به کشورها اجازه داده است که برخی از حقوق از خاتمه کار و شمارش معکوس برای امضای آن است. در این پیمان از اجماع و اکثریت به اندازه کافی به آنها را دریافت کنید.

                                     

4.3. حفاظت از محیط زیست بین المللی. پیمان نامه های بین المللی. (The convention on the international)

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی حقوق مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیICESCR در سازمان ملل متحد ، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت اجباری بود برای ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر متعهد شدند. پس از معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین المللی ارائه شده است. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم است که در ارتباط با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیدهاند مانند معاهدات و هفت هسته ای" عبارتند از:

 • کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ الزام آور شد.
 • کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ الزام آور بود.
 • کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ الزام آور شد.
 • کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ الزام آور شد.
 • کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ الزام آور شد.
 • کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ الزام آور شد.


                                     

5. نقض حقوق بشر. (Human rights violations)

نقض حقوق بشر رخ می دهد که توسط دولت یا نهاد غیر دولتی برخی از مردم در مورد سوء استفاده و منافع یا حقوق اساسی از جمله حقوق مدنی و سیاسی, فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی آنها را انکار و نادیده گرفته شود و یا زمانی که هیچ دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین المللی و حقوق بشر دوستانه در مورد برخی از افراد مشاهده کار. بنابراین در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای مجموعه تحت عنوان امنیت است که تنها یک سکو و یک دادگاه است که در چنین مواردی تصمیم گیری کار می کند. اگر مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هر گونه تهدید برای صلح نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیههایی خواهد بود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی به چه اقداماتی با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ باید سرمایه گذاری شود. سازمان های غیر دولتی مستقل از جمله عفو بین الملل و غیره. فدراسیون بین المللی دیده بان حقوق بشر, حقوق بشر, سازمان جهانی مبارزه با شکنجه, خانه آزادی بیان, و سازمان های بین المللی, anti-exploit نظارت است. کار این سازمان است که: شواهد و مستندات نقض حقوق بشر آن را جمع آوری و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی در اجرای قوانین حقوق بشر هستند. جنگ و جنایات جنگی و. جنایت علیه بشریت از جمله منطقه است. نقض قوانین بشردوستانه بین المللی از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر از امپراتوری روم ، افشا و اطلاع جهان و در اعتراض به رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می کند و دیگر ملل و پیمان ناتو ، زمانی که لازم است برای حفاظت از حقوق بشر گروه هستند. برای مثال در سال های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل متحد تصویب این شهر است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی ها کشته شده اند. امریکا روزانه به طور متوسط ۸٫۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک به جهان است. اسرائیل ۲۷۰۰۰ خانه فلسطینی را تخریب جهان است. ۵۰۲۳ سیاستمدار فلسطینی را بازداشت و یا زندانی هستند. ۲۶۳ شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین های متعلق به فلسطینیان ساختهشدهاست. که جنایات هیتلر قابل مقایسه است.

                                     

6.1. حقوق اساسی. حق زندگی. (Right to life)

مطابق به ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

 • مجازات اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر شده نه در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
 • هیچ یک از مقررات این ماده به تاخیر انداختن و یا منع لغو مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
 • هر محکوم به اعدام حق خواهد داشت درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا می شود.
 • حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه و بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
 • در صورتی که سلب زندگی تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی است که از جمله آن قابل درک است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق اجازه خواهد داشت که به هیچ نحو از هر یک از الزامات است که مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی جنساید استطاعت انحراف با شما.
 • در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام است مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتکاب جرم است که این تهدید را نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی جنساید کرده اند. این می تواند مجازات نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر مجازات اعدام نقض حق زندگی است. سازمان ملل متحد از کشورها مجازات اعدام را لغو کنند. اما کشورهایی که آنها باید و شاید به فشار سیاسی و اخلاقی, سازمان ملل, این افزایش در برخی استانها.

                                     

6.2. حقوق اساسی. ممنوعیت شکنجه. (Prohibition of torture)

در طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش های بازجویی. مجازات است. اجبار و تحت فشار فرد استفاده می شود. در علاوه بر این به دولت و افراد و یا گروه های دیگر نیز ممکن است انگیزه های مشابه را به دولت تحمیل شکنجه دیگران نیز تمایلات سادیستی مردم مانند مواردی که در گوش اتفاق می افتد می تواند دلایل شکنجه می شود. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیر قابل قبول و ممنوع است. امضاء کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسما توافق کردند که ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع اعلام شد.

قوانین ملی و بین المللی توجه در مورد شکنجه و بدرفتاری از اعمال به دور از استانداردهای اخلاق و عمل مشترک در جامعه است و باید ممنوع هستند. این کنوانسیون ها سازمان های بین المللی است که نظارت بر سوء استفاده از حقوق بشر به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل و شورای بینالمللی توانبخشی قربانیان شکنجه گزارش از استفاده گسترده از کشورها در مناطق زیادی از جهان فراهم می کند. سازمان عفو بین الملل تخمین می زند که حداقل ۸۱ دولت در جهان عمل شکنجه انجام برخی از آنها آشکارا این کار را انجام می دهند.

                                     

6.3. حقوق اساسی. منع برده داری. (Prohibition of slavery)

منع برده داری و آزادی مهم سخنرانی از قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است. و اگر در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شدهاست:

هیچ کس می تواند در بیگاری بردگی نگاه گفت. برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.

با این وجود آمار تعداد بردگان امروز بيش از هر دوره تاریخی دیگری است. این شماره ای که ۱۲ میلیون تا ۲۷ میلیون گزارش شده عمدتا کسانی هستند که برده بدهیهایشان هستند که عمدتا در جنوب آسیا و اسیر بدهی های وام مسکن وام دهندگانشان هستند که گاهی اوقات این اسارت به نسل ادامه دارد. قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان به سوءاستفادههای جنسی و تجارت جنسی است.

گروه هایی مانند گروه ضد برده داری آمریکایی ضد برده داری بین المللی و آزادی بردگان بر ضد برده داری جامعه ضد برده داری همچنان به خلاص شدن از شر جهان از برده داری در تلاش هستند.

                                     

6.4. حقوق اساسی. حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه. (The right to a fair trial)

هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف برای پیگیری حقوق و تعهدات و یا برای دفاع از هر گونه اتهام جزایی که به او وارد شهر بهره مند گردد.

حق برخورداری از یک دادگاه عادلانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این درست است که یکی از وسیع ترین موضوعات حقوق بشر است که در تمام اسناد بین المللی حقوق بشر است. آن را تقدیس آنها را; و بیشتر از هر ماده دیگری به آن توجه شدهاست. با این وجود تفاوت بین زبان و مکان در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در همان شرایط تعریف شده در جهان است. هدف از این حق برای اطمینان از استقرار مناسب عدالت است. حداقل دستمزد در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:

 • حق تفسیر. (Right of interpretation)
 • حق داشتن وکیل. (Having the right attorney)
 • این حق را برای مدت زمان معقول در دادگاه.
 • حق به دادگاه صالح مستقل و بی طرف.
 • مناسب برای یک جلسه عمومی.
                                     

6.5. حقوق اساسی. آزادی بیان

آزادی بیان به معنی به صحبت آزادانه و بدون سانسور است. علاوه بر این آزادی بیان در معنای عام خود از جمله موارد بیشتر از صحبت کردن آزادانه مانند دریافت اطلاعات و ایده های متفاوت نظر و جستجو برای اطلاعات بدون در نظر گرفتن استاندارد به طور خاص برای آن است. حق آزادی بیان در هر کشور محدودیت ها و یک حق مطلق نیست محدودیتهایی مانند ممنوعیت و یا او ، هیچ. نشر اکاذیب و غیره. تحریک به ارتکاب جرم ، حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, در حقوق بین الملل و حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. مطابق به ماده نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

 • اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی از مردم که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت بود.
 • هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
 • هر کس حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات و. اعم از شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.
الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران. ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
                                     

6.6. حقوق اساسی. آزادی فکر ، عقیده و مذهب

هر انسانی حق آزادی فکر و عقیده و دین از آن لذت می برد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی و یا در گروه های دیگر خصوصی یا عمومی و مقدس و پس از آن است.

مطابق ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

 • هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع است که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه عمل می کنند.
 • آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت های خدا. آنچه منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سالمت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
 • هر کس حق آزادی فکر ، عقیده و دین است. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا عقیده خود را ، آیا فردی یا جمعی., جمهوری خواه بود که علنی یا در خفا در تعریف و اجرای اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.
 • دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

آزادی به ترک دین یا جدا شدن از یک گروه مذهبی به نام "بدعت" همچنین یکی از اساسی آزادی مذهب. همچنین حق تغییر دین و یا دنبال نمی دین به طور کلی است که ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر آن را تحت پوشش شرق. گروه های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل کمپینهایی برای سازماندهی جهان برای حمایت و محافظت از کسانی که به دلایل عقیدتی و فکری و سیاسی و هنری و یا دستگیر و زندانی هستند. قانون می تواند این آزادی هنگامی که آن را در تضاد با برای مثال در زمینه سلامت و پزشکی, کمال, حد, مانند ممنوعیت سقط جنین و یا برخی از اعمال جراحی و مصرف داروها.

                                     

6.7. حقوق اساسی. گرایش جنسی و هویت جنسیتی. (Sexual orientation and gender identity)

حقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی در واقع احترام به زندگی خصوصی و مردم و خود ایمنی در برابر بیان روند حذف تعریف شهر و کنوانسیون های حقوق بشر و غیره. در مواد ۱۷ و۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ارمغان آورده است به شهر.

برخی به دلیل باورهای مذهبی, در حالی که ادعا می کنند که حامی حقوق همجنسگرایان در واقع حقوق آنها را انکار کند در واقع اگر حقوق بشر به درستی درک شود ، باعث خواهد شد برخی از حقوق اساسی بشر تنها به دلیل تعصبات فرهنگی و مذهبی برخی از گروه های خاص از روح. ما درک می کنیم که اصول جهان از جمله مدرن حقوق بشر گرفته شده است و حقوق بشر تبدیل به مجموعهای از حقوق است که منعکس کننده ارزش های تاریخی خاص هستند.

همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیر قانونی صنعت و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام میباشد. یکی از نگرانی های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار از کشورهایی است که برای روابط جنسی, این است که بر اساس رضایت طرفین است که تنبیه بدنی و جسمی و یا مرگ در نظر گرفتهاند.

دیگر مسائل مهم در این زمینه شامل مواردی مانند است که: روابط دولت خواست به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان به قبول ، کشورهایی که قوانین ضد تبعیض و. قوانینی که در مجازاتشان خشونت علیه همجنسگرایان وجود دارد قانون ایجاد شده. قوانین ضد مساحقه ،

منشور جهانی است برای گرایش جنسی و هویت جنسیتی فرم به عنوان اصول یوگیاکارتا نامیده می شود و مجموعه ای از ۲۹ اصل که نویسنده آن می گویند که درخواست خود را بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر با توجه به تجربیات همجنسگرایان و موقعیت آنها در نظر گرفته است. این رویداد در تاریخ هفت نوامبر ۲۰۰۷ در سازمان ملل متحد در نیویورک رخ دادو توسط کشورهای آرژانتین و برزیل و اروگوئه شد. اصول مهم در اعلامیه سازمان ملل متحد در, فرانسه, آورده, این شهر مربوط به پایان دادن به خشونت و اعدام همجنسگرایان و که این اعلامیه شامل اصول به دلیل به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنسگرایان و یا تشکیل خانواده است. این پیشنهاد مورد حمایت ۶۷ کشور از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد مانند تمام کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و بیانیه دیگر جایگزین در این مورد از طرف سوریه مطرح شد و مورد توافق ۵۷ کشور قرار داده شد که شامل ۲۷ کشور از اتحادیه عرب ونیز ایران و کره شمالی.

                                     

7.1. دیگر حقوق بشر. تجارت. (Trade)

اگر چه هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اهمیت حق کار تأکید ظاهر. اما نه از این اسناد به صراحت ذکر تجارت به عنوان یک مکانیسم برای اطمینان از شما در رسیدن به این حق اساسی نیست و در عین حال تجارت نقش کلیدی در ایجاد شغل وجود دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که تجارت از ویژگی های ذاتی در طبیعت انسان است و زمانی که دولت از انجام تجارت بین المللی ممانعت به عمل برابر است به طور مستقیم مانع از حق کار و مزایای غیر مستقیم آن شامل حق آموزش و پرورش و افزایش کار و کمک به سرمایه گذاری و پس از آن است. دیگران بر این باورند که توانایی به تجارت در همه قشرها جامعه یکسان نیست و به عنوان مثال گروه هایی مانند روستاییان فقیر ، گروههای بومی و زنان کمتر تحت تاثیر مزایای گسترش تجارت هستند.

از سوی دیگر برخی بر این باورند که این حق بیشتر از پایه حقوق شرکت های تجاری هستند و بزرگترین از افراد آن را نمی توان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر مشخص شده است. علاوه بر این تلاش برای ایجاد مفاهیم بیشتر زیر سایه حقوق بشر قرار داده و به اهمیت و, در نهایت تصمیم گیری عادلانه برای تعریف یک راست به تجارت در قالب حقوق اساسی بشر ، بسیار دشوار است.

                                     

7.2. دیگر حقوق بشر. نسل های آینده. (Future generations)

در سال ۱۹۹۷ سازمان یونسکو که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای در مورد مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر مورد تایید ، بیانیه ای که این آغاز شد:

با توجه به اراده مردم یک مجموعه است که قاطعانه در منشور سازمان ملل متحد تعیین شده برای باشگاه است. برای نجات نسل آینده از بلای جنگ و برای حفاظت از ارزش ها و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام ابزارهای مرتبط با آن در قوانین بین المللی این اعلامیه مجموعه شهر.

مطابق ماده یک اعلامیه: "نسل حاضر است که مسئول برای اطمینان در مورد اقدامات و تصمیماتش و منافع و نیازهای نسل حاضر و آینده کامل در نظر بگیرید و حفظ کنید." در مقدمه در مورد تاریخ از وجود انسان و تهدید محیط زیست و بسیاری از مسائل از جمله حفاظت از محیط زیست ژنوم انسان و. تنوع زیستی و میراث فرهنگی ، صلح و توسعه و آموزش پوشش داده می شود. مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل های آینده در اسناد مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یونسکو۱۹۷۲., سازمان ملل متحد کنوانسیون در مورد تغییر آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی, Rio de Janeiro, Brazil. ۱۹۹۲، اعلامیه ریو در محیط زیست و توسعه در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد ، ۱۹۹۲، اعلامیه وین و برنامه چیز کنفرانس جهانی حقوق بشر است. ۱۹۹۳و تعدادی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل حال و آینده از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.

Users also searched:

حقوق بشر,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →