Back

اقتصاد کلان - اقتصاد. اقتصاد کلان است که شاخه ای از اقتصاد است که با عملکرد و ساختار رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان معامله است. که این شامل اقتصاد ملی ..اقتصاد کلان
                                     

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان است که شاخه ای از اقتصاد است که با عملکرد و ساختار رفتار و تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان معامله است. که این شامل اقتصاد ملی منطقه ای و جهانی است. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد, یک جفت fragmenting اقتصادی هستند که رگنر فریش نوآوری شهر و عمومیترین fragmenting در اقتصاد هستند. در مقایسه با کلان اقتصاد ، اقتصاد خرد شاخهای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار افراد و شرکت ها در تصمیم گیری ها و اقدامات در این میان افراد و شرکت هایی در بازار با دقت تعریف شده ، می پردازد.

اقتصاد کلان به بررسی شاخص تجمعی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری درآمد ملی و. شاخص قیمت و رابطه متقابل بین بخش های مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می پردازد. اقتصاددانان مدل اقتصاد کلان توسعه اقتصادی بدهد تا رابطه بین درآمد ملی و تولید و مصرف و. بیکاری تورم و پس انداز و غیره. سرمایه گذاری و غیره. تجارت بین المللی و امور مالی بین المللی را توضیح دهد.

در اقتصاد کلان است که یک زمینه به طور گسترده ای استفاده می شود برای مطالعه دو بخش اصلی: تحقیقات وجود دارد که سمبل نظم است: تلاش برای درک علل و پیامدهای کوتاه مدت و نوسان در درآمد ملی به چرخه کسب و کار و تلاش برای درک یک عامل تعیین کننده در رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی دراز مدت. مدل اقتصاد کلان و پیش بینی آنها توسط دولت برای کمک به توسعه و ارزیابی سیاست های اقتصادی استفاده می شود.

                                     

1. اهداف. (Goals)

اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد در یک نگاه کلی.هدف از اقتصاد کلان در گذشته و امروز اگر چه تفاوت های عمده ای به ویژه از نظر سیاستگذاریها و دخالت دولت در امور اقتصادی است اما کلیت آنها را در جامعه تغییر چندانی نشده است. مهم ترین هدف از اقتصاد کلان دستیابی و نزدیک شدن به موارد زیر است:

. 1 - اشتغال کامل: یک وضعیت که در آن بیکاری غیر ارادی است که به طور معمول در مورد نیروی انسانی وجود ندارد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول است. 2 - ثبات قیمت: یعنی سیاستگذاران سیاست های اقتصادی و تصمیم به سعی کنید کار با اقدامات مناسب طوری عمل می کنند که قیمت ها قیمت کالاها و خدمات و عوامل تولید نوسانات زیادی ندارد. 3 - توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی به تمام جامعه به امکانات تبعیض و تمایز. به طوری که شکاف های موجود بین دهک های درآمدی جمعیت کشور کم است و یا حداقل بیشتر نیست. 4 - رشد و توسعه اقتصادی سازگار: همان اهداف نهایی این سایت متعلق به همه اقتصاد در جهان است.

                                     

2. مفاهیم اساسی اقتصاد کلان. (Basic concepts of macroeconomics)

اقتصاد کلان شامل مفاهیم و متغیرهای مختلفی است اما اصلی اقتصاد کلان پژوهش و برنامه ریزی است. معمولا تئوریهای اقتصاد کلان پدیده های مانند تولید و بیکاری و تورم مربوط به آنها. خارج از بحث تئوری های اقتصاد کلان این موضوعات برای همه کارگزاران اقتصادی مانند کارگران و مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز مهم است.

                                     

2.1. مفاهیم اساسی اقتصاد کلان. تولید و درآمد. (Production and income)

مجموع ارزش همه چیز را که یک کشور در یک بازه زمانی مشخص تولید ملی, تولید آنها می گویند. همه چیز است که به تولید و فروش مقدار برابری درآمد علل از تولید و درآمد بیشتر معادل در نظر گرفته و اغلب به جای یکدیگر هستند. تولید می تواند به عنوان مجموع درآمد اندازه گیری و یا می توان از جنبه های تولید نمایش دادهشود به عنوان مجموع ارزش کالاهای نهایی و خدمات و یا مجموع ارزش افزوده در اقتصاد است اندازه گیری می شود.

خروجی اقتصاد کلان معمولا توسط تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی یا یکی از دیگر حسابهای ملی اندازه گیری شد. اقتصاددانان در این مطالعه از رشد اقتصادی علاقه مند به افزایشهای تولید بلند مدت. پیشرفت در تکنولوژی تجمع ماشین آلات و دیگر سرمایه و بهتر است آموزش و پرورش و سرمایه انسانی تولید و اقتصاد در طول زمان افزایش خواهد یافت. با این حال تولید بوده است رشد مداوم نمی چرخه تجاری باعث کاهش در تولید ملی هستند به این وضعیت رکود اقتصادی گفته می شود. اقتصاددانان پس از آن سیاست های کلان اقتصادی هستند که مانع از لغزش اقتصاد به رکودها و اقتصاد به رشد بلند مدت هدایت شود.                                     

2.2. مفاهیم اساسی اقتصاد کلان. بیکاری. (Unemployment)

میزان بیکاری در یک اقتصاد است که نرخ بیکاری شد. نرخ بیکاری درصد از کارگران بدون کار نسبت به کل نیروی کار است. نرخ بیکاری در نیروی کار شامل افرادی است که تمایل به پیدا کردن کار دارند. افرادی که بازنشستهاند افراد تحت آموزش و یا افرادی که از پیدا کردن شغل به دلیل عدم وجود شغل ناامید شده اند در میان بیکار ،

بیکاری خود انواع مختلفی است که هر یک ممکن است به دلایل مختلف ایجاد کرده اند.

 • بیکاری ساختاری را پوشش می دهد طیف وسیعی از دلایل بیکاری مانند عدم تطابق بین مهارت کارگران و مهارت های مورد نیاز برای این کار است. است. بخش زیادی از بیکاری ساختاری رخ می دهد زمانی که اقتصاد در حالگذار است, صنایع و کارگران برای تحقق بخشیدن به که مجموعه ای از مهارت های قبلی آنها دیگر مورد تقاضا در اقتصاد است. بیکاری ساختاری شبیه بیکاری اصطکاکی آن جهت است که هر دو منعکس کننده مشکل عدم همگام سازی و ارتباط کارگران با مشاغل خالی اما بیکاری ساختاری زمان مورد نیاز برای مطالعه مهارت های جدید در این زمان فرایند جستجو در کوتاه مدت زمان پوشش.
 • تئوری بیکاری کلاسیک بیان و. بیکاری زمانی رخ می دهد که دستمزد واقعی برای کارفرمایان که کارگر بیشتری استخدام. تئوری مدرن اقتصادی کشورهای دیگر است که حقوق و دستمزد افزایش یافته است, در واقع بیکاری با ایجاد تقاضای بیشتر برای مصرف کننده کاهش می یابد. با توجه به تئوری های جدید بیکاری در اثر کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده توسط کارگران اتفاق می افتد و همچنین تئوری های بیان شده تنها در بازار است که سود نهایی بسیار پایین است و در بازار است که افزایش قیمت کالا و خدمات را تحمل نمی کند ، دستمزد بالاتر باعث بیکاری است. همگام با تئوری بیکاری کلاسیک, بیکاری اصطکاکی رخ می دهد که شغل های خالی مناسب برای کار وجود دارد اما به دلیل زمانبری جستجو و پیدا کردن شغل در اقتصاد به دوره بیکاری است.
 • در حالی که برخی از انواع بیکاری بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ممکن است اتفاق می افتد, بیکاری, در یک دوره زمانی که رشد حرکت بازمیایستد اتفاق می افتد. قانون اوکان رابطه تجربی بین بیکاری و رشد اقتصادی را نشان می دهد. نسخه اصلی از قانون Okan نشان می دهد که ۳ درصد رشد در تولید منجر به ۱درصد کاهش بیکاری است.
                                     

2.3. مفاهیم اساسی اقتصاد کلان. تورم و کاهش قیمت ها. (Inflation and deflation)

تورم به افزایش سطح عمومی قیمت ها در کل اقتصاد است گفته می شود. زمانی که قیمت کاهش مییابد پدیده تقلیل قیمتها رخ می دهد. اقتصاددانان این تغییرات شاخص قیمت محاسبه تابع. تورم زمانی که اقتصاد بسیار فعال است و بیش از اندازه در حال رشد سریع این اتفاق می افتد. همان راه افسردگی در اقتصاد باعث کاهش قیمت خواهد شد.

بانک مرکزی و غیره. کنترلکنندگان عرضه پول در کشور است. سعی کنید برای جلوگیری از تغییر در سطح قیمت های پولی و سیاست های آنها است. افزایش نرخهایی علاقه و یا کاهش عرضه پول در اقتصاد منجر به کاهش تورم است. تورم افزایش نااطمینانیها و دیگر پیامدهای منفی برای اقتصاد است به جای افسردگی و کاهش قیمت باعث کاهش تولید و اقتصاد است. بانک مرکزی سعی کنید برای ایجاد ثبات در قیمت ها بدینوسیله از اقتصاد در برابر پیامدهای منفی آن است.

تغییر در سطح قیمت ها ناشی از عوامل متعددی است. نظریه مقداری پول آمده است که تغییرات در سطح قیمت ها به طور مستقیم با تغییر در عرضه پول مرتبط است. اکثر اقتصاددانان بر این باورند که این رابطه تغییرات دراز مدت در سطح قیمت ها توضیح می دهد. نوسانات در کوتاه مدت اغلب با عوامل مالی ارتباط دارند اما تغییرات در تقاضا و عرضه کل را می توان در این سطح از قیمت ها موثر هستند. برای مثال یک کاهش در تقاضا به دلیل بحران اقتصادی می تواند منجر به افسردگی و سطح پایین قیمت ها. یک شوک منفی بر عرضه اقتصاد مانند بحران نفت را کاهش عرضه کل و ایجاد تورم است.

                                     

3.1. مدل های اقتصادی. تقاضای کل–عرضه کل. (Total demand–total supply)

مدل AD-به عنوان یک مدل استاندارد با استفاده از کتاب های درسی و منابع علمی برای توضیح اقتصاد کلان است. این مدل آن را نشان دهنده سطح قیمت و تولید حقیقیای است که باعث می شود تعادل بین تقاضای کل و عرضه کل است. منحنی تقاضای کل دارای شیب منفی است و این بدان معنی است که تقاضا برای تولید بیشتر در قیمت های زیر هستند. شیب منفی است و در نتیجه چندین اثر: اثر پیگو و یا اثر تعادل واقعی که بیان شده است که قیمت واقعی می افتد ناشی از افزایش تقاضا مصرف کننده کالاها و سعادت واقعی افزایش یافته است; اثر کینز یا اثر نرخ بهره است که بیان شده است زمانی که قیمت ها سقوط تقاضا برای پول کاهش می یابد و باعث کاهش نرخ بهره و استقراض برای سرمایه گذاری و مصرف به افزایش اثر خالص صادرات که بیان شده است که قیمت آن را افزایش دهد. کالاهای داخلی برای مصرف کننده خارجی به نسبت گران تر از کاهش صادرات است.

در استفاده کینزی معمولی مدل AS-AD., منحنی عرضه کل در مقادیر کم تولید افقی است و به تدریج با نزدیک شدن به نقطه تولید بالقوه است که در ارتباط با اشتغال کامل وجود ندارد و کشش. از آنجا که اقتصاد فراتر از تولید بالقوه تولید نمی هر گونه توسعه در تقاضای کل منجر به سطح قیمت های بالاتر به جای سطح بالاتر تولید شده است.

نمودار آگهی می توانید انواع مختلفی از پدیده های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم مدل سازی می کند. تغییرات در سطح عوامل دیگر از قیمت و یا عوامل تعیین کننده باعث تغییر در تقاضای کل و جابجایی تمام منحنی تقاضای کل است. هنگامی که تقاضا از عرضه کالا بیشتر است شکاف تورم وجود دارد و فشار تقاضا و فشار تقاضا رخ می دهد که منجر به انتقال منحنی تقاضا به بالا باشد و سطح قیمت ها بالاتر از آن است. زمانی که اقتصاد با هزینه های بالاتر کمبود. تورم ناشی از فشار هزینه اتفاق می افتد که باعث می شود حرکت منحنی تقاضا به بالا و یک سطح بالاتر از قیمت نمودار به عنوان تبلیغ به صورت گسترده به عنوان ابزاری برای آموزش به مدل اثرات مختلف سیاست های اقتصاد کلان به کار می رود.                                     

3.2. مدل های اقتصادی. IS–LM

مدل IS-LM نشان دهنده ترکیبی از نرخ بهره و تولید است که تعادل در بازار پول و بازار کالا را تضمین می کند. کالا در بازار تعادل در سرمایه گذاری و پس انداز نشان داده شده است و بازار پول توسط تعادل بین عرضه پول و ترجیحات نقدینگی نمایش داده می شود. منحنی مکان هندسی نقاط که در آنها سرمایهگذاریای که نرخ بهره داده های به دست آمده برابر با پساندازیست که سطح تولید داده های به دست آمده

شیب منحنی منفی است چرا که تولید و نرخ بهره در بازار کالا دارای رابطه معکوس دارد: هر تولید افزایش پول بیشتری ذخیره شده است و این اتفاق می افتد به این معنی است که نرخ بهره باید پایین تر برای سرمایه گذاری به اندازه کافی افزایش یابد و با پس انداز مطابقت پیدا کنید. شیب منحنی LM مثبت است چرا که نرخ بهره و تولید در بازار پول یک رابطه مثبت هستند: به عنوان تولید رشد می کند و تقاضا برای پول نیز افزایش یافته که منجر به افزایش نرخ بهره خواهد بود.

اغلب مدل IS-LM برای نشان دادن اثرات سیاست های پولی و مالی استفاده می شود. منابع درسی اغلب از مدل IS-LM استفاده کنید اما این مدل پیچیدگیهای مدل اقتصاد کلان مدرن را به تصویر نمیکشد. این مدل روابط مشابه به دیگر مدل های مشابه به تصویر فروشگاه.

                                     

3.3. مدل های اقتصادی. مدل های رشد. (Growth models)

مدل رشد نئوکلاسیک رابرت سولو به تبدیل شدن به یک مدل مشترک کتاب های درسی آناتومی رشد اقتصادی در دراز مدت به این شهر است. این مدل با تابع تولید و شروع تولید محصول ملی از دو عامل معرفی شده است: سرمایه و نیروی کار. مدل, انفرادی, فرض بر این است که میزان استفاده از نیروی کار و سرمایه ثابت است نوسانهایی که معمولا در بیکاری و استفاده از سرمایه در چرخه تجاری دیده می شود.

رشد در تولید و یا رشد. فقط به چند علت رخ می دهد: افزایش در موجودی سرمایه جمعیت بیشتر و یا پیشرفت تکنولوژیکی که منجر به تولید بیشتر از کل عوامل بهره وری. رشد در میزان صرفه جویی منجر به یک افزایش موقت است زیرا اقتصاد این است که بیشتر سرمایه ایجاد شده که به تولید اضافه می کند. اگر چه در نهایت نرخ استهلاک, توسعه سرمایه محدود: پساندازها صرف جایگزینی سرمایه مستهلک هستند صرفه جویی بیشتر برای توسعه در پایتخت باقی می ماند. مدل, خود ارضایی, حکیم رشد اقتصادی از نظر میزان تولید به ازای هر واحد سرمایه فقط بستگی به پیشرفت تکنولوژیکیای وجود دارد که تولید را بالا میبرد.

در دهه ۸۰ و ۹۰ تئوری رشد درون زا به رقابت با تئوری رشد نئوکلاسیک برخاست. این مجموعه ای از مدل رشد اقتصادی با دیگر عوامل توضیح داد مانند: افزايش بازده به مقیاس سرمایه و یادگیری از طریق انجام است که به صورت درون زا تاکید کرد آنها در این شهر به جای بهبود فن آوری برون نگری که در مدل رشد سولو تاکید بر این شهر است.

                                     

4. سیاست های اقتصاد کلان. (Macroeconomic policies)

سیاست های اقتصاد کلان معمولا توسط دو ابزار اجرا شده عبارتند از: سیاستهای مالی و سیاستهای پولی. هر یک از این دو سیاست برای ثبات اقتصاد باید که بدان معنی است که اقتصاد به این سطح از تولید ناخالص داخلی ارتقا پیدا کند که منجر به شکل گیری اشتغال کامل باشد. سیاست های اقتصاد کلان در محدود کردن اثرات چرخه تجارت برای رسیدن به اهداف اقتصادی مانند ثبات قیمت اشتغال کامل و رشد تمرکز دارد.

                                     

4.1. سیاست های اقتصاد کلان. سیاست های پولی. (Monetary policy)

بانک مرکزی سیاست های پولی توسط عرضه پول و کمک مکانیسم های مختلف آنها را اجرا کنید. به عنوان مثال بانک مرکزی با انتشار پول برای خرید اوراق قرضه و یا دارایی های دیگر که باعث افزایش عرضه پول و نرخ بهره پایین تر است که در عمل و یا در سیاست های پولی خود را انقباضی ، بانک ها به فروش اوراق قرضه و پول از چرخه خارج. معمولا سیاست شد و مستقیم عرضه پول خود را در هدف بود یک مرد."

بانک های مرکزی به منظور دستیابی به یک نرخ بهره ثابت شد ثابت عرضه پول را جابجا آنها. در مقابل برخی از بانک های مرکزی در هدف قرار دادن تورم تمرکز آنها اجازه می دهد که به نوسان نرخ بهره هستند. بانک مرکزی به طور کلی سعی کنید برای رسیدن به تولید بیشتر باید بدون اینکه با اجرای کاهش ناشی از بسیاری از تورم هستند.

سیاست های پولی مرسوم در زمان مانند دام نقدینگی بی اثر است. زمانی که نرخ بهره و نرخ تورم نزدیک به صفر هستند. بانک مرکزی با ابزار مرسوم نمی تسهیلی اجرا شود.

بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای غیر متعارف مانند به منظور تسهیل کمی به رشد تولید استفاده کنید. بانک مرکزی برای اجرای سیاست تسهیل کمی می توانید به جای خرید از دولت در کنار خرید, دولت, دارایی های دیگر مانند اوراق قرضه شرکت ها, سهام و. و دیگر ضمانت بالعکس. این عمل باعث ایجاد نرخ بهره پایین تر برای دسته بندی های بیشتر از دارایی های فراتر از اوراق قرضه دولتی است. در مثال دیگری برای این ابزار پولی غیر مرسوم با توجه به طرح چرخش اوراق قرضه اشاره کرد که تلاش های فدرال رزرو ایالات متحده برای انجام آن به این شهر است. در زمان هایی دام نقدینگی که بانک مرکزی قادر به کاهش نرخ بهره فعلی هستند. فدرال رزرو نرخ بهره در بلند مدت با خرید بلند مدت و فروش کوتاه مدت و ایجاد یک عملکرد منحنی مسطح کاهش می یابد.                                     

4.2. سیاست های اقتصاد کلان. مالی. (Handjob)

سیاست های مالی استفاده از درآمد و مخارج دولت به عنوان یک ابزار برای نفوذ در اقتصاد است. نمونه این ابزار هزینه های مالیات و بدهی.

برای مثال اگر اقتصاد کمتر از تولید بالقوه ، می تواند هزینه های دولت به منظور استفاده از منابع بیاستفاده و ارتقاء تولید اعمال می شود. البته برای لذت بردن از تمام خروجی شکاف باید هزینه های دولت مورد استفاده قرار گیرد. یک اثر تجمعی است که تاثیر هزینه های دولت را افزایش می دهد. به عنوان مثال زمانی که دولت برای ساخت پل هزینه آن است. فقط ارزش افزوده ایجاد یک پل به تولید اضافه شده به کارگران پل امکان افزایش مصرف و سرمایه گذاری است که باعث از بین رفتن شکاف تولید شده است.

ممکن است مالی توسط اثر جانشینی جبری در اثر ازدحام محدود شده است. زمانی که دولت اقدام به انجام پروژه ها و هزینه برای آنها باعث می شود منابع موجود به بخش خصوصی محدود می کند. اثر گرفتن رخ می دهد که هزینه های دولت به جای تولید بیشتر به اقتصاد اضافه شده است. به سادگی جایگزین تولید بخش خصوصی است. اثر جبرانی نیز زمانی که دولت نرخ بهره به نفس است که باعث می شود حد از سرمایه گذاری است. ایجاد شده است. مدافعان مالی ادعا می کنند که اثر جایگزینی در مورد رکود نگرانکننده نیست زیرا مقادیر زیادی از منابع بیاستفاده مانده و نرخ بهره پایین هستند.

سیاست های مالی می توان با استفاده از تثبیتکنندههای خودکار اجرا میشه. تثبیتکنندههای خودکار مشکل وقفه مالی احتیاطی نیست. تثبیتکنندههای خودکار مکانیزم های مالی مرسوم استفاده کنید اما زمان اثربخشی آنها است زمانی که اقتصاد دچار رکود اقتصادی هزینه های دولت برای مزایای بیکاری به طور خودکار زمانی که افزایش می دهد که نرخ بیکاری افزایش یافته و در یک سیستم مالیات بر درآمد, منجر, موثر, نرخ مالیات به طور خودکار پایین میآید زمانی که درآمد کاهش می دهد.

                                     

4.3. سیاست های اقتصاد کلان. مقایسه. (Compare)

اقتصاددانان عمدتا سیاست های پولی مالی سیاست ترجیح گذشته به دلیل ۲ مزیت اساسی است. اولا. سیاست پولی به طور کلی توسط بانک مرکزی است که به طور مستقل تابع اجرا می شود در مقابل سیاست های مالی که توسط نهادهای سیاسی کنترل می شود. بانک های مرکزی کمتر علاقه به تصمیم گیری بر اساس اهداف سیاسی هستند. ثانیا سیاست های پولی از قطع درونی و وقفه خارجی کوتاه تر در مقایسه با سال مالی هستند. بانک مرکزی می تواند به سرعت تصمیم گیری شود تصمیم گیری های خود را پیاده سازی در حالی که مالی احتیاطی زمان از زندگی به تصویب و اجرا برسد.

                                     

5.1. توسعه منبع. (Source)

در ابتدای اقتصاد کلان شامل دو موضوع اساسی مانند: چرخه کسب و کار تئوری و نظریه ، نظریه مقداری پول به ویژه قبل از جنگ جهانی دوم به شهرت زیادی بود. اشکال چند نفر بودند به خصوص نسخه زیر که حاصل کار ایروینگ فیشر:

M ⋅ V = P ⋅ Q {\displaystyle M\cdot V=P\cdot Q}

در یک برداشت خاص از نظریه برخی از سرعت گردش پول (V و مقدار کالا تولید Q باید ثابت باشند و در نتیجه هر گونه افزایش در عرضه پول M به طور مستقیم منجر به رشد قیمت در سطح P است. نظریه مقداری پول اصلی بخشی از نظریه کلاسیک اقتصاد بود که در اوایل قرن ۲۰ غالب بود.

                                     

5.2. توسعه مدرسه اتریش. (Austrian School)

کتاب لودویگ فن میزس., نظریه پول و اعتبار که در سال ۱۹۱۲ چاپ شد و یکی از اولین کتاب های مدارس اتریش برای بررسی و نظریهپردازی در زمینه مباحث اقتصاد کلان بود.

                                     

5.3. توسعه کینز و پیروانش. (Keynes and his followers)

اقتصاد کلان و. حداقل در شکل مدرنش با چاپ کتاب جان مینارد کینز به نام نظریه عمومی اشتغال بهره و پول زمانی شروع شد که بحران از زمان رکود بزرگ ، اقتصاددانان کلاسیک در توضیح چگونگی فروختهنشدن کالا و بیکار ماندن کارگران در مواجهه با مشکلات. در نظریه کلاسیک, قیمت و دستمزد بسیار پایین آنها به بازار آمده مرخص می شود یعنی همه کارگران باید گرفتهشوند و کالا به فروش می رسد. کینز یک تئوری جدید اقتصادی پیشنهاد کرد که توضیح داد که چرا احتمالا بازار, تخلیه نیست. این نظریه در اواخر قرن بیستم میلادی به مدرسه اقتصادیای تکامل یافت که به اقتصاد کینزی و نیز به نام کینزینسم و تئوری کینزی شناخته شده است.

در نظریه کینز ، نظریه مقداری پول را تکذیب کرد چرا که مردم و کسب و کار خواستار به نگه داشتن پول نقد خود را در شرایط سخت اقتصادی هستند - پدیده ای که کینز در نظر ترجیحات نقدینگی توصیف. کینز در ادامه توضیح میدهد که چگونه اثر تجمعی کوچک در کاهش مصرف یا سرمایه گذاری چندین بار باعث وخامت در اقتصاد است. کینز در ادامه اشاره کرد که عدم اطمینان از کار و انگیزه های حیوانات در اقتصاد نقش ایفا میکنند.

یک نسل است که کینز را به دنبال آنها. اقتصاد کلان نظریه عمومی با اقتصاد خرد نئوکلاسیک ادغام شدند و یک سنتز نئوکلاسیکی را. در دهه ۱۹۵۰ اکثر اقتصاددانان تئوری سنتز از اقتصاد کلان را قبول کرده بود. اقتصاددانانی مانند پل ساموئلسون ، فرانکو مودیلیانی و. جیمز توبین و رابرت سولو مدل های رسمی کینزی توسعه یافته و تئوری های رسمی مصرف ، سرمایه گذاری و تقاضای پول وارد آنها و چارچوب کینزی را بلندتر و واضح تر فکر می کردم.

                                     

5.4. توسعه پولگرایی

میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را به روز رسانی خواهد شد شامل نقش تقاضای پول است. او ادعا کرد که نقش پول در اقتصاد به توضیح رکود بزرگ کافی است و دیگر نیازی به این توضیحات از این جهت تقاضای کل است. فریدمن همچنین ادعا می کند که سیاست پولی است بسیار موثر تر از سیاست های مالی هستند. البته فریدمن به توانایی دولت در تنظیم دقیق از اقتصاد با سیاست های پولی از شک بود. فریدمن معتقد است که در سیاست رشد مداوم در عرضه پول به جای دخالت مکرر در عرضه پول است.

فریدمن همچنین رابطه بین بیکاری و تورم در منحنی فیلیپس به چالش کشیده است. فریدمن و ادموند فلپس که پولگرا فقدان یک نسخه تکمیل شده از منحنی فیلیپس Philips ارائه شده امکان جابجایی پایدار و بلند مدت تورم و بیکاری را حذف کرده بودند. زمانی که بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ بیکاری و تورم بزرگی ایجاد کرد فریدمن و فلپس مدل و دفاع از آن نیروهای. پولگرایی به خصوص در اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار چشمگیر بود اما زمانی که بانک مرکزی هدف عرضه پول به جای نرخ بهره است که یکی از توصیه های پولگرایان بود مشکل از فکر محبوبیت خود را از دست داد. همچنین در عرصه سیاست نیز پولگرایی و. زمانی که بانک های مرکزی برای کاهش تورم دست به ایجاد یک رکود اقتصادی وجود دارد. محبوبیت خود را از دست داد.

                                     

5.5. توسعه پاسخ کینزینهای جدید. (Reply کینزینهای new)

اقتصاددانان نیوکینری با تمرکز بر مدل از خرد کردن این محور در حال توسعه و همچنین مطابقت با انتظارات شما لطفا به مراجعه کنید. اولا پاسخ مدارس نیوکلاسیک مردم و در مرحله دوم از بازخورد لوکاس انتشار یافتند. استنلی فیشر و جان تیلور تلاش های اولیه در این زمینه با نشان دادن اثربخشی سیاست های مالی حتی در مدل های با انتظارات از یک قطره کوچک زمانی که این قرارداد با توجه به دستمزد کارگران قفل آنها است. آنها انجام داد. دیگر اقتصاددانان نیوکینزی مانند الیور بلنچارد و غیره. ژولیو روتنبرگ., گرگ منکیو., دیوید رومر و مایکل وودفورد تلاش ها و یافته های قبلی گسترش بود. همچنین اثبات مواردی که دستمزد و قیمت انعطافناپذیر منجر به سیاست های پولی و مالی هستند. تأثیر واقعی دارند.

مانند مدل های کلاسیکی، مدل نیوکلاسیکی نیز بر این باورند که قیمت باید به طور کامل تنظیم شده و سیاست های پولی تنها باید منجر به تغییر قیمت ها. مدل نیوکینزی منابع در قیمت و دستمزد مهم را با توجه به رقابت ناقص در مورد تحقیقات آنها قرار داده و کسانی که در آنها مجموعه ای از قیمت اتفاق می افتد اما به سیاست پولی اجازه داده شده است بر کمیت به جای قیمت تاثیر می گذارد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ اقتصاددانان موافق به یک ضربه سخت است. سختی رسمی تئوری و جدید کینزیها با انتظارات منطقی و روش RBC ادغام شد و نتیجه آن مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE شد. ادغام عناصر از مدارس مختلف سنتز نیوکلاسیکی دوبله شد. امروزه این مدل توسط بانک مرکزی انجام می شود و بخش اصلی اقتصاد کلان معاصر هستند.

اقتصاد نیوکینزی که برای پاسخ به اقتصاد نیوکلاسیکی توسعه یافته ، به ارائه پایه ای برای اقتصاد خرد به اقتصاد کینزی است. این به این معنی است که نشان می دهد چگونه بازارهای ناقص مدیریت تقاضا به آنها را.

                                     

6. منابع. (Resources)

 • نی یعقوب 2016. AP اقتصاد بررسی اقتصاد کلان.
 • Blaug, علامت 2002. "درون زا در رشد نظریه". در Snowdon, برایان, پره, Howard. دانشنامه اقتصاد کلان. Northampton: انتشارات ادوارد الگار و آموزشی. ISBN 978-1-84542-180-9.
 • ورش, David, 2006. دانش و ثروت ملل. نورتون. ISBN 978-0-393-05996-0.
 • Gärtner, مانفرد 2006. اقتصاد کلان. Pearson Education Limited. ISBN 978-0-273-70460-7.
 • بلانچارد, Olivier 2000. اقتصاد کلان. Prentice Hall. ISBN 0-13-013306-X.
 • هیلی نایجل M. 2002. "آگهی-به عنوان مدل". در Snowdon, برایان, پره, Howard. دانشنامه اقتصاد کلان. Northampton: انتشارات ادوارد الگار و آموزشی. صفحات 11-18. ISBN 978-1-84542-180-9.
 • میزز لودویگ فون 1912. نظریه پول و اعتبار است. انتشارات دانشگاه ییل.
 • مایر توماس 2002. "سیاست پولی: نقش". در Snowdon, برایان, پره, Howard R., دانشنامه اقتصاد کلان. Northampton: انتشارات ادوارد الگار و آموزشی. صفحات 495-499. ISBN 978-1-84542-180-9.
 • Boettke پیتر 2001. محاسبه و هماهنگی: مقالات در مورد سوسیالیسم و گذار اقتصاد سیاسی. روتلج. ISBN 0-415-77109-9.
 • لوی موریس 2014. محیط اقتصاد کلان کسب و کار, مفاهیم اصلی و کنجکاو اتصالات. نیوجرسی, ایالات متحده: World Scientific Publishing. ISBN 978-981-4304-34-4.
 • FC St. Pauli, Maurice 2002. "IS-LM مدل: بسته اقتصاد". در Snowdon, برایان, پره, Howard R., دانشنامه اقتصاد کلان. ادوارد الگار.
 • Dwivedi, D. N. 2001. اقتصاد کلان: نظریه و سیاست. دهلی نو: Tata McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-058841-7.
 • Snowdon برایان و Howard R. پره اد. 2002. دانشنامه اقتصاد کلان توضیحات & اسکرول به مطالب-پیش نمایش OJM2mqWI-cYC& printsec =frontcover& منبع= gbs_v2_summary_r& cad =0#v= onepage& q& f =false لینک کلیک کنید.
 • Leijonhufvud اکسل به Wicksell اتصال: تنوع در تم. UCLA. نوامبر 1979.
 • Mishkin, Frederic S. 2004. اقتصاد پول و بانکداری و بازارهای مالی است. بوستون: Addison-Wesley. p. 517.
 • Friedman Milton, 1953. مقالات مثبت در اقتصاد است. لندن: انتشارات دانشگاه شیکاگو. ISBN 0-226-26403-3.
 • بلانچارد, Olivier 2011. اقتصاد کلان به روز شده 5th ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-215986-9.
 • Snowdon, برایان, پره, Howard R. 2005. اقتصاد کلان مدرن: ریشه های خود را توسعه و فعلی دولت است. انتشارات ادوارد الگار و آموزشی. ISBN 1-84376-394-X.
 • Durlauf Steven N. هستر, Donald D. 2008. "IS–LM". در Durlauf Steven N., Blume, Lawrence E. =pde2008_I000303 جدید گوگل برای لغت اقتصاد, 2nd ed. گوگل برای مک میلان. doi:10.1057 / 9780230226203.0855. برگرفته 5 ژوئن 2012.
 • Blaug, علامت 1986 بزرگ اقتصاددانان قبل از کینز برایتون: Wheatsheaf.
 • Bouman جان: اصول اقتصاد کلان – رایگان به طور کامل و جامع اصول اقتصاد خرد و اقتصاد کلان متون. Columbia, Maryland, 2011.
 • Haberler, Gottfried سال 1937. رفاه و افسردگی است. ملل.
 • Dimand, Robert W. 2008. Durlauf Steven N. اد. =pde2008_M000370 "اقتصاد کلان, ریشه و تاریخ". گوگل برای مک میلان. doi:10.1057 / 9780230226203.1009.
 • Solow, رابرت 2002. "مدل رشد نئوکلاسیک". در Snowdon, برایان, پره, Howard. دانشنامه اقتصاد کلان. Northampton: انتشارات ادوارد الگار و آموزشی. ISBN 978-1-84542-180-9.
 • Mankiw, N. Gregory, 2014. اصول علم اقتصاد. Cengage Learning. ISBN 978-1-305-15604-3.
 • Heijdra بن J. van der ploeg, فردریک, 2002. مبانی اقتصاد کلان مدرن. انتشارات دانشگاه آکسفورد. ISBN 0-19-877617-9.

Users also searched:

اقتصاد کلان,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →