Back

ذهن کوانتومی - ذهن. نظریه ذهن کوانتومی مبتنی بر این فرض شکل شهر که مکانیک کوانتومی به طور کامل درک مغز و ذهن لازم است و به خصوص برای توضیح پدیده خودآگاهی در ..                                     

ذهن کوانتومی

نظریه ذهن کوانتومی مبتنی بر این فرض شکل شهر که مکانیک کوانتومی به طور کامل درک مغز و ذهن لازم است و به خصوص برای توضیح پدیده خودآگاهی در انسان است. فرضیه ذهن کوانتومی یا آگاهی کوانتومی پیشنهاد می کند که مکانیک کلاسیک را نمی توان یک پدیده خودآگاهی را توضیح دهد.در حالی که پدیده های کوانتومی مانند آن شدت و لحظات کوانتومی ممکن است بخش مهمی از آگاهی را توضیح دهد. فیزیکدانان نظری چند استدلال در مورد ناتوان بودن ذاتی در فیزیک کلاسیک در توضیح جنبه های کلی خودآگاهی در خاص است.اما به نظر می رسد که نظریه کوانتومی جنبه های از دست رفته را فراهم میسازد. برخی از فیزیکدانان و فیلسوفان استدلال می کنند که نقش پدیده های کوانتومی غیر مخدوش و قرن ها. برای مثال ویکتور استنجر خود آگاهی کوانتومی به عنوان یک "افسانه" و "بدون داشتن هر گونه پایه و اساس علمی" توصیف میکند که باید آن را در ارتباط با خدایان ، اسب تک شاخ و اژدها هم تراز دانست. بحث اصلی در برابر نظریه ذهن کوانتومی این است که کوانتومی در مغز قبل از دولت فضا و یا زمان مناسب برای پردازش عصبی موافق تجربه پدیده انسجام هستند. این استدلال توسط فیزیکدان ، مکس تگمارک به صورت دقیق بیان شد. او بر اساس محاسبات به این نتیجه رسید که سیستم های کوانتومی در مغز به سرعت در معرض پدیده انسجام هستند و نمی توان یک تابع از مغز خود را برای کنترل همه چیز بیش از حد پیچیده است. از جمله کسانی که به این دیدگاه معتقدند راجر پنروز معروف به توان نام برد که نظریه ارک-AR با همکاری استوارت همروف طراحی جهان است.

افرادی مانند دیوید بوهم ، هل پوتاف ، کارل پریبرام و هنری استپ نیز مدل های مختلف و ارائه آنها.

                                     
 • پدیده ها را توصیف می کند. مکانیک کوانتومی به همراه نسبیت پایه های فیزیک نوین را تشکیل می دهند. مکانیک کوانتومی یا نظریه کوانتومی شامل نظریه ای درباره ماده
 • پنروز هستند. نظری ه آگاهی کوانتومی مدعی است که فیزیک کلاسیک نمی تواند آگاهی را به طور کامل تبیین کند ولی پدیده های کوانتومی مثل درهم تنیدگی و برهم نهادگی
 • ذهن به عربی: عقل مجموعه ای از توانایی های فکری است که شامل هوشیاری تصورات ادراک تفکر قضاوت زبان و حافظه می شود و معمولا آن را وجود توانایی هوشیار
 • عبارت دیگر هر یک از ذرات جفت شده به خوبی توسط حالت کوانتومی مشابه توصیف می شوند. به زبان دیگر ذرات کوانتومی جدا از هم می توانند خصوصیات مشترکی داشته و مانند
 • گوناگونی دارند. یک تعبیر از مکانیک کوانتومی عبارت است از مجموعه ای از عبارات که تلاش دارند توضیح دهند که مکانیک کوانتومی چگونه ما را به درکی از طبیعت می رساند
 • شدن با نظریه ذهن کوانتوم که بیان می کند اثرات کوانتومی در عملکرد شناختی نقش دارند. با این حال تحقیقات معمول در شبکه های عصبی کوانتومی شامل ترکیب مدل های
 • Chalmers زاده آوریل فیلسوف و دانشمند علوم شناختی در زمینه فلسفه ذهن و فلسفه زبان است. وی استاد دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه نیویورک و همچنین
 • دورکاری ذهن یا سایونیکس به انگلیسی: Psionics مطالعه پدیده های فراهنجار در ارتباط با کاربرد دانش الکترونیک است. دورکاری ذهن واژه ای فراگیر برای اشاره
 • در حیطه مکانیک کوانتمی بودند اما مهم ترین مسئله زمانه خود را مسئله فلسفه ذهن و خودآگاهی دانسته. وی به دلیل اتهامات کمونیستی سناتور مک کارتی مجبور به ترک
 • به انگلیسی: Holonomic brain theory نام یک نظریه علمی عصب شناسی و فلسفه ذهن است. بانیان آن کارل پریبرام و دیوید بوهم بودند. بر طبق این نظریه حافظه انسان
 • دکترای خود را زیر نظر ولفگانگ پائولی انجام داد در سالهای اخیر در فلسفه ذهن و خودآگاهی و بویژه تئوری مدل کوانتم مکانیکی مغز شهرت زیادی بدست آورده است
 • عرفان کوانتومی مجموعه ای از باورها و نگرشهای متافیزیکی است که بر پایه آنها برخی جوانب نظریه مکانیک کوانتمی قابل انطباق با برخی مفاهیم عرفانی در نظر
                                     
 • دی سی است. شهرت وی به خاطر تئوری مدل هولونومیکی مغز است که مربوط به فلسفه ذهن و موضوعات خودآگاهی می شود. Karl H Pribram بیشتر در مورد نظریه مغز هولونومیکی
 • معادله کلاین گوردون حالت نسبیتی معادله شرودینگر است و برای توجیه ذرات کوانتومی با اسپین صفر به کار می رود. این معادله به اسم دو فیزیکدان به نام های اسکار
 • کپنهاکی یکی از تفسیرهای مکانیک کوانتومی است. این تفسیر مجموعه دیدگاه هایی را درباره گزاره ها و پیش بینی های مکانیک کوانتومی در خود دارد. به زبان دیگر تفسیر
 • جدید یا فیزیک مدرن به تحولاتی گفته می شود که با نظریه های نسبیت و فیزیک کوانتومی و کاربرد آنها در درک اتم هسته اتم و ذرات تشکیل دهنده آن آرایش اتم ها
 • نظری ه ارک - آر است که یک تئوری مدل کوانتوم مکانیکی مغز است و راجع به فلسفه ذهن و موضوعات خودآگاهی است. وی این نظریه را با همکاری فیزیکدان بزرگ راجر پنرز
 • امر ممکن شده است. این گونه پارادوکس ها در مکانیک کوانتومی بسیار زیادند. اما با این همه مکانیک کوانتومی در پیش بینی نتایج بسیاری از آزمایش ها به طور درخشانی
 • آزمایش فکری EPR یا پارادکس EPR آزمایشی فکری در مکانیک کوانتومی است که بنیادهای فلسفی مکانیک کوانتومی را به چالش می کشد. این آزمایش فکری را در سال آلبرت
 • آورد که منفجر شد و او را به یک ذهن متفرق و بدون حس زمان تبدیل کرد. از دیدگاه جدید او بدن خود را بهتر حفظ کرد و حواس کوانتومی خود را حفظ کرد. با این حال
 • خواهد داشت استفاده می شوند. در مکانیک کوانتومی مشابه قانون دوم نیوتن معادله شرودینگر برای یک سامانه کوانتومی معمولا اتم ها مولکولها ذرات زیر اتمی
 • امکان جابجایی در راستا دارد. ذره می تواند به بزرگی کوارک در یک چاه کوانتومی یا به اندازه خورشید در کهکشان راه شیری باشد. یعنی اگر برای بررسی حرکت
                                     
 • منتالیست آناتومی گری جس استون: گمشده در پارادایس ذهن های مجرم تماس و بازی ویدئویی فرار کوانتومی اشاره کرد. مشارکت کنندگان ویکی پدیا. Amelia Rose Blaire
 • باعث فروریزش تابع موج عنوان گردیده است. این دیدگاه یکی از تفاسیر مکانیک کوانتومی است. در این نظریه بر نقش داشتن آگاهی به انگلیسی: consciousness به عنوان
 • مکانیک کوانتومی هستند. هنگامی که آزمایش های ناقص چنین موافقت فوق العاده ای با پیشگویی های کوانتوم به ما می دهند بسیاری از فیزیکدانان کوانتومی با جان
 • از رایج ترین تعابیر فلسفی مکانیک کوانتومی به تعبیر کپنهاگی شهرت دارد که از سوی مبدعان اصلی و پیشگامان مکانیک کوانتومی بوهر و هایزنبرگ ارائه شده است. هایزنبرگ
 • فلسفه زیست شناسی مکانیک کوانتومی نسبیت و تقسیم می گردد. فلسفه علم ارتباط تنگاتنگی با دیگر مباحث فلسفه تحلیلی مانند فلسفه ذهن فلسفه زبان فلسفه منطق
 • بنیانگذاران نظریه ریسمان است. او کتاب های درسی در زمینه نظریه ریسمان و نظریه کوانتومی میدان دارد. فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و دوره دکتری را در دانشگاه برکلی
 • ماشین یکسان هستند آیا در اصل مغز انسان یک رایانه است آیا ماشین می تواند ذهن حالات ذهنی و خودآگاهی مشابه انسان داشته باشد آیا می تواند ماهیت اشیا را
 • راهیابی اتفاق و تصادف در رویدادهای کوانتومی تصور می شد که خلل مهمی در دیترمینیسم پدید آمده است و اگر این رویدادهای کوانتومی در شکل گیری اراده ما دخیل باشند

Users also searched:

ذهن کوانتومی,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →