Back

اقتصاد سیاسی - اقتصاد. اقتصاد سیاسی علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه ..اقتصاد سیاسی
                                     

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی.

پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه سیستم های امنیتی مورد نیاز, یعنی, شیوه توزیع و تولید کالا, بله, هدف, تامین, نیاز, کمک, کرد, و اصطلاح "اقتصاد سیاسی" جایگزین اصطلاح "اقتصاد" بود. در واقع اقتصاد از یونانی به معنی "اقتصاد خانواده" مربوط به جامعههایی که بسیاری از کالاهای مورد نیاز در خانواده تأمین در نظر گرفته شده است و کلمات "اقتصاد سیاسی" به مدیریت امور اقتصادی دولت مرتبط خطا است. در ابتدا اقتصاد به دولتمردان در اداره بهتر امور اقتصادی دولت گرانت.

اقتصاد سیاسی از یک روش مطالعه علمی در مورد پدیده های اجتماعی است. این رویکرد مبتنی بر رابطه بین مولفه های سیاسی و اقتصادی شکلدادن به رویدادهای اجتماعی استوار است. به همین دلیل اگر چه اغلب زیرمجموعه اقتصاد گفت ، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض می دانستند; اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی و یا به شکل مخفف PE است اما اقتصاد اقتصاد. برای مثال برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات آن را ببینید و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه است.

اقتصاد سیاسی شاخهای از علوم اجتماعی است که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار میدهد. اغلب مسائل و مشکلاتی که امروزه در علم اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد و در گذشته در عرصه اقتصاد سیاسی پراکنده بودند مطرح بخش. اولین بار اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم تجارت عنوان شد و سپس مورد بحث دانشمندان اقتصاد کلاسیک مانند ویلیام خرده کنه و آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و سی مورد بررسی قرار گرفت.

                                     

1. اقتصاد سیاسی در مکتب کلاسیک. (Political economy in the school of classics)

کلاسیک اقتصاد سیاسی سرمایهداری در جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری تولید میآید که نمایندگان برجسته آن مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام مهمی در راه درک قوانین تولید و توزیع اجتماعی برکت مواد در کشور است. این مدرسه از مبانی تحقیق علمی اقتصاد سرمایهداری زیرساخت های برنامه ریزی, اما این مدرسه از سیستم سرمایه داری بدون نقص و ابدی میانگاشت و مدافع بورژوازی بود که در اوایل تکاملش با فئودالیسم مبارزه بود و نقش مترقی بود.

اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم دوران شکفتگی این مدرسه در انگلستان و فرانسه است. بهترین نمایندگان کلاسیک اقتصاد سیاسی بورژوازی در این دوران در طول مبارزه خود را با ریشه های قرون وسطی فئودالی اقتصاد ایجاد اقتصاد سرمایهداری و Evanescence مقررات فئودالی را درحیات اقتصادی طلب آنها و از راه آنها می خواستند طبیعی از قوانین اقتصادی و به عبارت امروزی هدف از این قوانین را ثابت کند و در نتیجه زمان به تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایهداری و قوانین درونی آن غرب است. آنها بر اساس نظریه ارزش مبتنی بر کار تدوین و بر این اساس مقولاتی مانند بهره مالکانه و بهره و سود به توضیح دیگر.

دیوید ریکاردو حتی در این تحلیل وجود تناقض بین دستمزد و سود متوجه شدم که اساسی برای درک تضاد سرمایه داری در نظر گرفته شده است. در مورد اهمیت این کتاب باید گفت که یکی از منابع سه مارکسیسم تئوری از اشکال که به نحوی انتقادی و خلاق از علائم استفاده می شود و در عین حال نقص آن نشان داده شد.

مطالعه در مورد اقتصاد سیاسی کلاسیک به دو بخش تقسیم شده:

  • بحث در دفاع از خودتنظیمی بازار.
  • تئوری ارزش و توزیع.

بخش اول به ماهیت نظام بازار و رابطهاش با بازار مربوط است و بخش دوم به تولید و استفاده از مازاد اقتصادی مربوط است. اصطلاح اقتصاد سیاسی به رویکرد کلاسیک به معنی سیستم برآوردن نیازهای شخصی متشکل از یک عامل مستقل و خصوصی. اساسا اقتصاددانان کلاسیک نقش مهمی در معرفی و بسط مفاهیم بنیادی بود. یعنی جدایی از انعطاف پذیری اقتصاد و تقدم عرصه اقتصادی است. آدام اسمیت پیدایش جامعه متمدن نتیجه به نفع طلبی و نه به مطمئن شوید که طرح مشخص برای روند سیاسی و یا کارگزاری دولت به وجود آمده توسط آنها می دانست. مارکس این ایده را پیش برد. او مراحل آن توضیح داده شده است که تغییرات در روش های تولید و روابط اجتماعی و شیوه زندگی به وجود آمد و تمام عواقب ناخواسته دنبال سود شخصی بود. پیدایش اقتصاد سیاسی به تنزل رتبه سیاست و ترویج غیر سیاسی زندگی مدنی کمک کرد. تنزل به رتبه سیاست هیچ چیز بهتر از استفاده از دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند آن را بیان کنند. استوارت با اشاره به دو مفهوم مهم را ترکیب. اولا تغییر نیروها و فرآیندهای درونی جامعه پدید میآید و نه با تصمیم دولت است. دوم آن است که دولت در به رسمیت شناختن ضرورت این تغییرات و هدایت جامعه از طریق آنها نقش قایل است.

                                     

2. اقتصاد سیاسی مارکسیستی. (Political economy and Marxist)

مارکسیستها این است که اراده سیاسی در جدایی جامعه مدنی از عرصه عمومی محدود کردن حقوق و برابری به عرصه عمومی., فرآیندهای مبارزه طبقاتی که در آن ارزش اضافی در نظام سرمایهداری آن را ضبط. نقش دولت در مدیریت منافع و امور سرمایه, تضمین, سیاسی, حقوق مالکیت است. فعالیت های انقلابی برای تغییر نهادهای سیاسی سرمایهداری و چانه زنی بین نیروی کار و سرمایه برای کنترل مازاد اقتصادی مشاهده شده است.

آدام اسمیت

                                     

3. اقتصاد سیاسی نیوکلاسیک. (Political economy نیوکلاسیک)

تئوری نئوکلاسیک است که در پایان قرن نوزدهم پیدا شد نه از نوآوری مدرسه کلاسیک استفاده می کند اما چارچوب تحلیلی کلاسیکها به حمل. در عوض در این موضوع از ماهیت و هدف و اقتصاد بازار است که فلسفه از مکتب اصالت مطلوبيت آن است. نئوکلاسیک اقتصاد بر اساس این ایده از بازده بازار تعریف شده است. از نظر مکتب نئوکلاسیک اقتصاد به معاملات خصوصی طالبان حداکثر سازی مطلوبیت است و گفت: سیاست برای اعمال قدرت دولت برای همان هدف مطلق اشاره دارد.

                                     

4. اقتصاد سیاسی کینزی. (Political economy Keynesian)

رویکرد کینزی ادعاهای رایج در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار به نقد و بررسی آن است. او با این ادعا که بازار بدون نظارت دولت می تواند پتانسیل مولد جامعه را کاملا به آن استفاده می شود. سوال بیشتر. رویکرد کینزی بی ثباتی روند تولید مثل و رشد در اقتصاد سرمایه داری می پردازد. کینز نیز anti-مفهوم تعادل است که مشخصه اقتصاد از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و همچنین anti-مفهوم-دست نامرئی مورد علاقه آدام اسمیت استدلال بود.

                                     

5. اقتصاد سیاسی بین رشته ای طرح. (Political economy is the interdisciplinary plan)

اقتصاد سیاسی مکانیزم مناسب برای رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم است. اهمیت اقتصاد سیاسی در اثر متقابل توسعه علم اقتصاد و علم سیاست است. شد مثال نظام سیاسی دموکراتیک سبب امنیت و جذب سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد بود به طبیعت ان رشد GNP در اقتصاد ملی مشود; و همچنین اقتصاد خوب باعث بالا رفتن سرانه درآمد مردم و قدرت خرید خود را پیشرفت داده و در نتیجه مالیات مردم افزایش یافته و وابستگی مردم از دولت کمتر است و نتیجه نهایی یک افزایش طبقه متوسط مهم تر است برای دموکراسی و آزادی و برابری در نظام سیاسی مجاز

توسعه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی نه تنها وابسته به یکدیگر بلکه مکمل هم نیز هست.

نظریه های خصوصی از اموال تقریبا به تنهایی در اقتصاد نمی توان بدون نظریه اصالت فرد اندیویدالیسم در علم جامعه شناسی و نظریه آزادیی میخوام لیبرالیسم در علم سیاست و انسان محوری و اومانیسم در دین تصور است.

Users also searched:

اقتصاد سیاسی,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →